Yr Esgob June Osborne Yn Dod Yn Noddwr Alabaré

Yr Esgob June Osborne yn dod yn Noddwr Alabaré

Mae'n bleser gan elusen Gofal a Chymorth Cristnogol Alabaré groesawu'r Esgob June Osborne fel Noddwr yr elusen. Bydd Esgob Llandaf yn canolbwyntio ar gefnogi gwaith Alabaré gyda Chyn-filwyr digartref ac sy'n agored i niwed ledled Cymru.

Mae June Osborne, DL (ganwyd 10 Mehefin 1953) yn un o esgobion Anglicanaidd Prydain. Ers mis Gorffennaf 2017, mae wedi gwasanaethu fel Esgob Llandaf yn yr Eglwys yng Nghymru. Rhwng 2004 a 2017, bu'n gwasanaethu fel Deon Salisbury, a hi oedd y fenyw gyntaf i fod yn bennaeth ar un o eglwysi cadeiriol canoloesol Lloegr. Ym mis Ebrill 2017, cyhoeddwyd mai hi fyddai Esgob nesaf Llandaf yn yr Eglwys yng Nghymru; cafodd ei bedydd esgob ar 14 Gorffennaf a'i chysegru fel 72ain Esgob Llandaf ar 15 Gorffennaf 2017.

Mae Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru Alabaré yn darparu cymorth penodedig i Gyn-filwyr yng Ngogledd a De Cymru; Caerdydd, Pontypridd, Abertawe, Caerfyrddin a Chonwy yn benodol. Mae cyfanswm o 44 o welyau ar gyfer cyn-filwyr digartref rhwng ei naw cartref. Yn ogystal â darparu llety i Gyn-filwyr, mae Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru hefyd yn helpu gyda materion megis cyflogaeth a hyfforddiant er mwyn helpu preswylwyr i drosglwyddo i fywyd sifil yn llwyddiannus.

Ar ôl iddi gael ei phenodi, dywedodd yr Esgob June Osborne;

"Mae'n fraint enfawr ymgymryd â'm rôl newydd fel Noddwr Gofal a Chymorth Cristnogol Alabaré. Ers amser hir, rwyf wedi edmygu'r gwaith y mae Alabaré yn ei wneud ymhlith y rhai hynny sydd fwyaf agored i niwed, ac yn enwedig ymhlith cyn-filwyr yma yng Nghymru.  Yn yr oes sydd ohoni, lle mae trugaredd a haelioni yn hanfodol i gefnogi ein cymunedau lleol, rwy'n gobeithio y gallaf chwarae rhan fach yn y gwaith o atgyfnerthu'r gofal a gynigir.”

Dywedodd Malcolm Cassells, Cadeirydd Alabaré;

“Mae'n bleser gennyf groesawu yr Esgob June Osborne fel noddwr Alabaré. Fel Esgob Llandaf, mae June yn gyfarwydd â gwaith Alabaré yng Nghymru sy'n canolbwyntio ar gyn-filwyr, ac roedd hefyd yn gefnogol o'r gwaith rydym yn ei wneud pan oedd yn Ddeon Eglwys Gadeiriol Salisbury.

Mae ein Llysgenhadon yng Nghymru wedi dod yn fwyfwy rhagweithiol dros y flwyddyn ddiwethaf a nhw oedd wedi cysylltu â'r Esgob June yn wreiddiol. Mae'n newyddion da iawn bod gennym noddwr sy'n hanu o Gymru ac sy'n gallu bod yn rhan o'r gwaith arbennig sy'n cael ei wneud yno.”

Ychwanegodd yr Uwch-frigadydd (wedi ymddeol) Robert Talbot Rice CBE, y Gwarchodlu Cymreig gynt a Chadeirydd llysgenhadon Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru;

"Ar ran llysgenhadon Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru, mae'n bleser gennyf groesawu'r Esgob June fel Noddwr.  Mae Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru yn chwarae rôl hanfodol drwy roi cartref i ddynion a menywod digartref yng Nghymru sydd wedi gwasanaethu eu gwlad.Mae cymorth a chyngor personol yr Esgob June yn bwysig iawn i ni, ac mae ei nawdd hefyd yn golygu bod staff ymroddedig Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru, eu cyflawniadau, eu hymrwymiad anhunanol parhaus a'u gofal yn ystod y cyfnodau heriol hyn, yn cael cydnabyddiaeth haeddiannol."

×