Offas Dyke Challenge 2020

Offas Dyke Challenge 2020

We are excited to announce an imminent record breaking attempt on the iconic National Trail route of the Offa’s Dyke Path. 

Charles Malet, Alex Cooper and Tom Hall will set out to complete the whole of this 177 mile gruelling trail in the fastest possible time, in order to raise maximum awareness and £100,000 for Alabaré’s Homes for Veterans.

Leaving at dawn on Friday 11th September from Prestatyn, Denbighshire, the undulating route runs North to South along the entire historic English Welsh border.

The path is the equivalent of almost 7 back to back marathons with nearly 30,000 feet of uphill – a climb greater than that from sea level to the summit of Everest, before dropping down to Sedbury Cliffs in Gloucestershire, 64 hours later.

Charles Malet was commissioned into the Coldstream Guards and is a passionate advocate for the charity’s work with homeless and vulnerable Veterans in Wales and the South West of England. Major Charles Malet (Rtd) said;

My time in the Armed Forces, taught me that nothing was ever insurmountable. It was a place where lasting and robust friendships were built on the sorts of experiences, no other walk of life can provide. Which is why I have spent the last 7 years doing what I can to raise the profile and funds for the charity as it carries out really critical frontline work with Veterans who’ve had the misfortune in life to undergo a set of circumstances, that has led to them being homeless.

We don’t underestimate the challenge this is going to be; it will be brutal but absolutely worth doing.

To follow the action: twitter.com/h4v_alabare

To donate: justgiving.com/fundraising/offa2020

www.alabare.co.uk

 

Datangiad i’r wasg Her Clawdd Offa 2020

Mae elusen filwrol Alabaré yn falch o gyhoeddi ymgais sydd ar y gorwel i dorri record ar Lwybr Cenedlaethol Llwybr Clawdd Offa. Fe fydd Charles Malet, Alex Cooper a Tom Hall yn dechrau ar yr her 177 milltir o hyd, yn yr amser cyflymaf bosib, er mwyn ceisio codi ymwybyddiaeth ac oddeutu £100,000 at elusen Cartrefi i Gyn-filwyr Alabaré.

Fe fydd y tri yn dechrau ar yr her gyda’r wawr ar fore Gwener yr 11eg o Fedi o Brestatyn, Sir Ddinbych, gan ddilyn y llwybr o’r Gogledd i’r De lawr y ffin. Mae’r llwybr yn gyfystyr a rhedeg bron i 7 marathon gefn wrth gefn, gydag oddeutu 30,000 o droedfeddi o oledd (sydd yn uwch nag uchder Everest!), cyn dod nôl i lawr i’r ddaear ar glogwyni Sedbury yn Sir Gaerloyw 64 awr yn ddiweddarach.

Roedd Charles Malet yn aelod o’r Coldstream Guards, ac mae’n gefnogwr brwd o waith Alabaré yn cefnogi milwyr digartref a bregus yng Nghymru a De Ddwyrain Lloegr. Dywedodd yr Uwchgapten Charles Malet (Rtd);

“Mae fy amser yn y fyddin wedi dangos i mi nad ydy’r un her yn amhosib. Roedd yn brofiad lle ffurfiwyd cyfeillgarwch cryf gyda ffrindiau trwy brofiadau na ellir eu profi mewn unrhyw yrfa arall.

Oherwydd hynny, trwy gydol y 7 mlynedd diwethaf rydw i wedi bod yn codi proffil ac arian at yr elusen hon sy’n cynnal gwaith hanfodol gyda Chyn-filwyr sydd wedi cael eu heffeithio gan gyfres o broblemau yn eu bywyd, sydd wedi arwain at ddigartrefedd.

Rydym yn sylweddoli mawredd yr her yma; fe fydd yn hynod heriol, ond yn bendant werth ei gwblhau.”

I ddilyn y daith : twitter.com/h4v_alabare
I gyfrannu: justgiving.com/fundraising/offa2020 Tudalen y digwyddiad : TBC

Diwedd

Am fwy o wybodaeth, neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Rebecca Mullen ar 07710 306246

Nodiadau

Yn Alabaré rydym yn cynnig cymorth i’r sawl sy’n wynebu digartrefedd, problemau iechyd meddwl ac anghenion dysgu ychwanegol, i’w galluogi i gael cartref, iechyd, dewis ac annibyniaeth.

Mae Cymorth a Gofal Cristnogol Alabaré yn cynnig llety a chymorth o’r safon uchaf i’r sawl sy’n ddifreintiedig a bregus yn ein cymunedau, fel eu bod yn gallu cael cartref, iechyd, dewis ac annibyniaeth. Ers 1991, mae Alabaré wedi bod yn gweithio â’r sawl sy’n wynebu anfantais o ganlyniad i ddigartrefedd, problemau iechyd meddwl, anghenion dysgu ychwanegol neu gyfuniad o’r rhain. Rydym yn cynnig cefnogaeth bersonol a chartref ar sail anghenion a gobeithion unigol y person, gan drin achosion gwraidd problemau, a rhoi’r sgiliau a’r hyder i allu symud ymlaen yn eu bywydau.

Mae Cartrefi i Gyn-filwyr Alabaré yn cynnig lloches a chymorth i Gyn-filwyr sy’n ddigartref neu sydd yn debygol o ddod yn ddigartref. Mae gan yr elusen 23 o gartrefi i Gyn-filwyr ar draws De a De Ddwyrain Lloegr, ac yng Nghymru, a gallwn gynnig lloches i hyd at 115 o Gyn-filwyr ar unrhyw adeg. Agorodd ein Cartref i Gyn-filwyr cyntaf yn Plymouth yn 2009, ac erbyn heddiw, ni ydy’r darparwr mwyaf o lety wedi ei gefnogi i Gyn-filwyr digartref mewn oed gweithio, tu allan i Lundain.

page1image11700096 page1image11707008 page1image11698944

www.alabare.co.uk

 

 

×
We just wanted to let you know.....

We've made a few updates to our Privacy Notice....

FInd out more...