Cartrefi i Gyn-filwyr Gogledd Cymru

Mae ein Cartrefi i Gyn-filwyr yng Ngogledd Cymru yn darparu tai a chymorth i gyn-aelodau'r Lluoedd Arfog sy'n ddigartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref.  Mae'n rhaid i bob un o'n preswylwyr fod wedi gwasanaethu gyda Lluoedd Arfog Prydain.

Rydym yn cynnal dau gartref ar hyn o bryd, sy'n cynnig cymorth i hyd at 11 o Gyn-filwyr. 

Pan gyrhaeddwch, cewch eich cyflwyno i'ch gweithiwr allweddol, a fydd yn gweithio gyda chi i gytuno ar gynllun cymorth sy'n seiliedig ar eich anghenion unigol chi. Gall ein tîm eich helpu i fanteisio ar asiantaethau priodol eraill, gan gynnwys gwasanaethau cwnsela, asiantaethau cyffuriau ac alcohol a grwpiau cymorth, Cyngor ar Bopeth a gwasanaethau'r GIG pan fo angen.

Mae'r tai o fewn pellter cerdded at gyfleusterau lleol a gwasanaethu bws i ganol y dref, ble mae cyfleusterau fel bowlio deg, sinema, theatr a chanolfannau hamdden. 

Yn ein Cartrefi i Gyn-filwyr yng Ngogledd Cymru, gallwch fanteisio ar y sgiliau a'r hyfforddiant sydd eu hangen arnoch i fyw'n annibynnol, yn cynnwys; cyllidebu, bwyta'n iach, siopa, a sgiliau bywyd. Mae cyrsiau hyfforddiant hefyd ar gael drwy'r ganolfan Learn Direct leol. Gallwch aros yn un o'n Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru am hyd at flwyddyn, cyn symud ymlaen i lety annibynnol eich hun neu drosglwyddo i'n llety i Gyn-filwyr.

Byddwn hefyd yn eich helpu pan ddaw'n amser i chi symud ymlaen i'ch cartref eich hun.  Bydd hyn yn cynnwys eich helpu i ddod o hyd i'r cartref cywir i chi, a'ch helpu gyda'r tasgau ymarferol sy'n gysylltiedig â sefydlu eich cartref newydd. Gallwn hefyd gadw mewn cysylltiad â chi yn ystod eich misoedd cyntaf tra byddwch yn dod i arfer â'r sefyllfa.

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau i'n Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru gan asiantaethau cymorth lleol, y Lleng Brydeinig Frenhinol, carchardai lleol ac elusennau eraill. Os credwch y gall ein cartrefi fod yn addas ar eich cyfer chi, gallwch hefyd atgyfeirio eich hun, felly cysylltwch â ni.  

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein cartrefi, cysylltwch â ni drwy'r manylion cyswllt a roddir, neu lawrlwythwch gopi o'r daflen wybodaeth am ein prosiect.

Taflen Wybodaeth

FFURFLEN GAIS/ATGYFEIRIO

×