Cartrefi i Gyn-filwyr De-ddwyrain Cymru

Cartrefi i Gyn-filwyr De-ddwyrain Cymru

tel: 01443 492976

email: veterans@alabare.co.uk

Mae ein Cartrefi i Gyn-filwyr yn Ne-ddwyrain Cymru yn darparu tai a chymorth i gyn-aelodau'r Lluoedd Arfog sy'n ddigartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref.  Mae'n rhaid i bob un o'n preswylwyr fod wedi gwasanaethu gyda Lluoedd Arfog Prydain.

Rydym yn cynnal dau gartref yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, sy'n cynnig cymorth i hyd at ddeg o bobl, ac un cartref ym Mhontypridd ar hyn o bryd, sy'n cynnig cymorth i hyd at chwech o bobl. Ein nod yw creu lle i 24 yn ardal Caerdydd/Pontypridd.

Pan gyrhaeddwch, cewch eich cyflwyno i'ch gweithiwr allweddol, a fydd yn gweithio gyda chi i gytuno ar gynllun cymorth sy'n seiliedig ar eich anghenion unigol chi. Gall ein tîm eich helpu i fanteisio ar asiantaethau priodol eraill, gan gynnwys gwasanaethau cwnsela, asiantaethau  cyffuriau ac alcohol a grwpiau cymorth, Cyngor ar Bopeth a gwasanaethau'r GIG pan fo angen.

Mae'r tai o fewn pellter cerdded at gyfleusterau lleol a gwasanaethu bws i ganol y ddinas a chanol y dref, ble mae cyfleusterau fel bowlio deg, sinema, theatr a chanolfannau hamdden. 

Yn ein Cartrefi i Gyn-filwyr De-ddwyrain Cymru, gallwch fanteisio ar y sgiliau a'r hyfforddiant sydd eu hangen arnoch i fyw'n annibynnol, yn cynnwys; cyllidebu, bwyta'n iach, siopa, a sgiliau bywyd. Mae cyrsiau hyfforddiant hefyd ar gael drwy'r ganolfan Learn Direct leol. Gallwch aros yn un o'n Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru am hyd at flwyddyn, cyn symud ymlaen i lety annibynnol eich hun neu drosglwyddo i'n llety Cyn-filwyr yn Symud Ymlaen.

Byddwn hefyd yn eich helpu pan ddaw'n amser i chi symud ymlaen i'ch cartref eich hun.  Bydd hyn yn cynnwys eich helpu i ddod o hyd i'r cartref cywir i chi, a'ch helpu gyda'r tasgau ymarferol sy'n gysylltiedig â sefydlu eich cartref newydd.  Gallwn hefyd gadw mewn cysylltiad â chi yn ystod eich misoedd cyntaf tra byddwch yn dod i arfer â'r sefyllfa.

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau i'n Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru gan asiantaethau cymorth lleol, y Lleng Brydeinig Frenhinol, carchardai lleol ac elusennau eraill. Os credwch y gall ein cartrefi fod yn addas ar eich cyfer chi, gallwch hefyd atgyfeirio eich hun, felly cysylltwch â ni.  

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein cartrefi, cysylltwch â ni drwy'r manylion cyswllt a roddir, neu lawrlwythwch gopi o'r daflen wybodaeth am ein prosiect.

Taflen Wybodaeth Caerdydd

Ffurflen gais/ atgyfeirio

Downloads
Homes & Services

Our Homes & Services

Preventing Homelessness Preventing Homelessness

Alabaré runs a range of homes, drop-in centres and support servic...

Young People Young People

Young people are at increased risk of becoming homeless. It is esti...

Mental Health Mental Health

Across our entire charity, we support many people who are struggling wit...

Homes for Veterans England Homes for Veterans England

Alabaré’s Homes for Veterans provide supported accommodatio...

Homes for Veterans Cymru Homes for Veterans Cymru

We provide dedicated support to Veterans in North and South Wales - spec...

Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru

Mae ein Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru wedi cael eu creu'n benodol i'ch hel...

Parent & Baby Parent & Baby

Our Parent & Baby House opened in 2007 and offers support to five ho...

Learning Disability Support Learning Disability Support

Through our homes and services we enable people to take control of their...

Training Training

Training at Alabaré comes in many different forms.  We run a...

Alabaré Social Enterprises Alabaré Social Enterprises

Our Boots on the Ground and Field Kitchen projects a...

Veterans Self-Build Scheme Veterans Self-Build Scheme

Since 1991, Alabaré has tackled homelessness by ensuring that tho...

Life at Alabaré Life at Alabaré

We want to make sure that all the clients living in our homes and using ...

×